1

Đôi giày 500 ngàn và giá trị của một người phụ nữ